De beroepen van het architecturaal patrimonium

Onderneming : welke garanties?

Vooraleer een bestek met de aannemer te ondertekenen, is het voorzichtig om na te gaan of deze in orde is. De wet heeft de elementen gedefinieerd waaruit het statuut van de aannemer bestaat : de toegang tot het beroep en de erkenning. Deze drie begrippen worden vaak verward en dienen dus nader toegelicht te worden.

De toegang tot het beroep
De meeste bouwberoepen worden gereglementeerd door een toegang tot het beroep, afgeleverd door de Ondernemingsloket. In het geval van een zelfstandige betekent dit attest dat hij blijk heeft gegeven van technische kennis en kennis van bedrijfsvoering. Als het om een grotere onderneming gaat, is het voldoende dat één persoon die in het bedrijf werkt het kwalificatie-attest bezit opdat de onderneming in het handelsregister voor een bepaalde activiteit zou ingeschreven zijn.

Om na te gaan of een aannemer de toegang tot het beroep voor een gereglementeerde activiteit bezit :

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Dienst Toegang tot het Beroep,
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
tel : 0800 120 33
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl

De erkenning
De erkenning vormt een vermoeden van financiële, economische en technische draagkracht. Het is een reglementering die specifiek is voor de toekenning van overheidsopdrachten. De categorieën D23 en D24 hebben specifiek betrekking op de restauratie van historische monumenten.

Inlichtingen betreffende de erkenning kunnen worden verkregen bij :

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie,
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid,
Dienst erkenning der aannemers:
Northgate II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
tel: 02/277 61 26 – 02/277 66 06 – 02/277 69 05 –02/277 71 85 - Fax: 02 277 54 45,
e-mail: erkenning.aannemers@economie.fgov.be
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/bouw/erkenning-van-aannemers

Om na te gaan of een aannemer erkend is: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie:  https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/bouw/erkenning-van-aannemers#toc_heading_4